ПОЛОЖЕННЯ ПРОЧЕРГУВАННЯ У ШКОЛІ

Положення про чергування у школі складено із урахування вимог Статуту школи, Правил внутрішнього трудового розпорядку, а також відповідно до умов роботи та традицій школи і вводиться з метою успішного забезпечення на­вчальних і позакласних занять, твердого режиму і порядку в школі, виховання свідомої дисципліни в учнів, чіткого і безумовного виконання учнями правил для учнів та єдиних педагогічних вимог.

Чергування — важливе доручення від усього колективу школи, хороша школа набуття учнями організаторських навичок, досвіду, вимогливості до своїх товаришів.

Підвищення ролі чергових по школі і класах — першочергове завдання учнівського сектору школи та всього пе­дагогічного колективу.

До чергування по школі залучаються учні 8—11-х класів.

Обов'язки відповідальних за чергування чергового класу.

Відповідальними особами за чергування чергового класу є староста чергового класу та класний керівник.

Староста класу зобов'язаний:

— спільно з класним керівником розподіляти учнів на пости і проводити відповідний інструктаж;

— доповідати старшому черговому по школі про готовність класу до чергування по школі;

— слідкувати за своєчасним виходом учнів на пости протягом дня, у випадку відсутності того чи іншого чергового робить відповідні зміни;

— наприкінці дня доповідає старшому черговому по школі і класному керівникові про хід і підсумки чергування класом;

— вносити свої пропозиції про заохочення та стягнення учням, що чергували на постах;

— разом Із старшим черговим, черговим вчителем та класним керівником підводити підсумки чергування і даватиоцінку чергуванню по школі.

Класний керівник зобов'язаний:

— активно сприяти адміністрації школи і педагогічному колективу у створенні умов для успішного ходу навчаль­но-виховного процесу в школі, виконанні режиму дня, підтриманні чистоти і порядку в школі;

— спільно із старостою класу визначати чергових на постах, проводити їх інструктаж, визначати свого помічника для спільного чергування;

— керувати розстановкою чергових на пости;

— бути присутнім при підведенні підсумків чергування класу; ─ давати принципову оцінку чергуванню;

─ вносити свої пропозиції щодо

організації чергування по школі.

Обов'язки чергового класу

Кожен черговий клас бере активну участь у забезпеченні умов, необхідних для нормальної організації навчання і дотримання всіма учнями встановленого режиму, чистоти і порядку.

Черговий клас повинен:

— своїм зовнішнім виглядом, культурою поведінки, чіткістю і оперативністю виконання обов'язків бути зразком для всіх учнів школи;

— розпочинати чергування о 8.30 ранку на постах для чергування в учнівській формі з бейджиками;

— висловлювати свої зауваження щодо чергування по школі за попередній день, вносити пропозиції для покра­щення чергування.

До уроків:

— перевірити готовність класних приміщень до уроків, наявність чергових по класах, стан шкільної території, клумб, закріплених ділянок за класами, зовнішній вигляд учнів;

Протягом дня:

— забезпечувати чистоту і порядок у школі та на території, контролювати відвідування учнями занять та інших заходів, що проводяться в школі;

— суворо стежити за режимом провітрювання, прибирання під час перерв, проведення санітарного дня по п'ят­ницях, брати участь в щотижневих рейдах-перевірках санітарно-гігієнічного режиму;

— забезпечувати дисципліновану поведінку учнів під час перерв, порядок відвідування учнями шкільної їдальні, бібліотеки;

— організовувати відпочинок молодших школярів на свіжому повітрі.

Після уроків:

— створювати умови для проведення додаткових занять, проведення гуртків, факультативів і спортивних секцій;

— надавати допомогу при проведенні заходів за планом школи;

— сприяти у вирішенні господарських справ школи, забезпечувати чистоту на доручених ділянках;

— щоденно наприкінці дня підводити підсумки своєї роботи, ставити завдання на наступний день.

Черговий клас несе матеріальну і моральну відповідальність за порядок на кожному посту (якщо ним не було ви­явлено порушників).

Права чергового класу:

— пред'являти необхідні вимоги кожному учневі і класу, добиватися виконання своїх вказівок;

— застосовувати заходи впливу на порушників шкільного режиму, правил для учнів, проводити бесіди з ними, по­переджувати, викликати на лінійці, повідомляти батьків, повідомляти в ШК про поведінку певних учнів, висвітлювати у тижневій газеті;

— вносити пропозиції класним керівникам, класоводам і педагогічній раді про зниження поведінки учням, що допустили грубі порушення поведінки і порядку та правил для учнів;

— вносити свої пропозиції щодо поліпшення дисципліни і порядку в школі;

— вказівки і вимоги чергового класу обов'язкові для виконання всіма учнями школи. Члени громадських учнів­ських організацій повинні сприяти успішному виконанню черговими своїх обов'язків.

Обов'язки чергових в класі:

— приходити на чергування за 20 хвилин до початку занять із бейджиком;

— готувати класну кімнату до уроку, провітрювати клас, витирати дошку вологою ганчіркою, класти крейду на місце, поливати квіти;

— перед початком кожного уроку подають на стіл вчителеві список відсутніх;

— на перервах слідкують за тим, щоб всі учні виходили з класу, підтримують зразковий санітарний стан класу, не допускають псування шкільного майна;

— несуть відповідальність за санітарний стан і збереження майна у своєму класі;

— слідкують за чистотою взуття своїх однокласників, а також зовнішнім виглядом.

Обов'язки старшого чергового по школі:

— приходити на чергування о 8.20 в учнівській формі з беиджиком;

— своїм зовнішнім виглядом, культурою поведінки, принциповістю, ініціативністю, чіткістю і оперативністю у виконанні своїх обов'язків, вміння розпочате доводити до кінця, служити зразком для всіх учнів школи;

— разом із старостою чергового класу, класним керівником та черговим вчителем:

• проводити інструктаж чергових на постах, націлювати їх на недопущення недоліків попереднього дня;

• давати оцінку зовнішньому вигляду чергового класу і їх явці на пости;

• в кінці дня і тижня підводити підсумки чергування, як на постах, так і черговим по класах;

— слідкувати за роботою чергових на постах, збирати інформацію про чергових по класах та їхні оцінки за чер­гування, про порушників під час перерви, хто без учнівської форми, в брудному взутті, виявляти через старост причини відсутності учнів у школі та результати обговорювати при підведенні підсумків;

— слідкувати за виконанням режиму школи, проведенням уроків та інших заходів згідно з розкладом і планом роботи;

— помічати сторонніх людей у школі, цікавитися, з якого питання вони з'явилися і доповідати черговому адміні­стратору або черговому вчителю;

— наприкінці дня доповідати черговому вчителю про проведену роботу, успіхи і недоліки в роботі чергових.

Права старшого чергового по школі:

— самостійно застосовувати заходи до порушників, проводити бесіди, попереджувати , викликати на лінійці, повідомляти в ШК, батькам, класному керівнику;

— вносити пропозиції класному керівнику, черговому вчителю, черговому адміністратору, директору школи, та його заступникам по відношенню окремих учнів і класів до виконання своїх обов'язків, а також пропозиції щодо поліпшення чергування;

— особистість старшого чергового по школі — недоторканна і його розпорядження виконуються обов'язково. Обов'язки чергового вчителя:

— розпочинати чергування о 8.20;

— своїм зовнішнім виглядом, культурою поведінки, принциповістю, ініціативністю, чіткістю і оперативністю у виконанні своїх обов'язків, має бути зразком для вчителів та учнів школи;

— разом із старшим черговим відкривати всі навчальні кабінети школи;

— надавати практичну допомогу старшому черговому по школі щодо виконання ним своїх доручень;

— здійснювати контроль за діяльністю старшого чергового по школі, чергового класу, чергових на постах та чер­гових по класах;

— слідкувати за підтриманням чистоти і порядку в школі та на території школи;

— доповідати черговому адміністратору, класним керівникам і класоводам про грубі порушення дисципліни і псу­вання шкільного майна;

— слідкувати за дотриманням режиму в школі;

— слідкувати за графіком відвідування учнями їдальні та забезпечувати порядок під час споживання 'їжі;

- організовувати чергових на підготовку школи до проведення навчальних занять та прибирання шкільних приміщень після занять;

- брати участь у підведенні підсумків чергування за день і за тиждень;

- вести облік відвідування по школі після другого уроку, робити підсумок відвідування по школі в журналі;

- закінчувати чергування по школі після закінчення навчальних занять та завершення прибирання кабінетів;

- закривати кабінети і ключі здавати черговому адміністратору.

Права чергового вчителя:

- самостійно застосовувати заходи до порушників дисципліни і порядку в межах Статуту школи;

- вносити пропозиції класоводам, класним керівникам, педагогічній раді про виставлення поведінки окремим учням;

- при відсутності чергового адміністратора виконувати його обов'язки.

Обов'язки чергового адміністратора:

- приходити в школу о 8.00;

- відповідати за правильну організацію навчально-виховного процесу в школі протягом навчального дня, вико­нання педагогічними і іншими працівниками та учнями Статуту школи, правил внутрішнього трудового роз­порядку, правил для учнів, єдиних педагогічних вимог та плану роботи школи;

- від чергового вчителя або старшого чергового приймати рапорт про готовність школи до початку занять;

- організовувати своєчасну заміну уроків хворих або відсутніх з поважних причин учителів;

- контролювати організацію чергування по школі черговим вчителем та учнями, наприкінці дня приймати рапорт від старшого чергового або чергового вчителя про закінчення чергування по школі та готовність її до наступних занять;

- контролювати проведення факультативних додаткових занять з учнями та інші позакласні заходи;

- вживати необхідних заходів до працівників і учнів, що допускають порушення Статуту школи, правила вну­трішнього трудового розпорядку, правила для учнів, єдині педагогічні вимоги;

- закінчувати чергування о 16.00.

Кiлькiсть переглядiв: 2814

Коментарi

 • Essays

  2018-02-17 01:32:53

  best college application essay ever application essays essays [url=http://essays.store]essays[/url]...

 • Timothykelf

  2018-02-09 13:17:00

  I'm typically to running a blog and i actually appreciate your content. The article has really peaks my interest. I'm going to bookmark your site and maintain checking for brand new information. http://hellowh983mm.com...

 • Online Payday Loans

  2018-02-07 15:30:08

  loans personal cheap personal loans personal loans [url=http://personalloans.store]fast money loan[/url]...

 • TannerMoimb

  2017-02-15 07:03:24

  Acai Berry - Exactly Why Is Acai Berry Supplement Beneficial To You? Is the item certified holistic? There are many copycat companies seeing that are creating products which usually are low in quality along with use essentially the most beneficial process of extracting the juice from berries. Most because they came from are focused on their bodies know about the health benefits of acai berry products. They were used for centuries in Brazilian by ancient medicine adult males. The people in the Aid businesses just started using Acai in a newbie couple of years, due to several endorsements from actresses...